Bases conceptuals
Mètodes i instruments
Estudis i tesis doctorals
Projectes i experiències
Recursos en xarxa
Bibliografia

En aquest espai es troben un seguit de recursos que ajudaran a implementar la pràctica reflexiva. Hem reunit instruments diversos que, de manera fàcil i còmoda, donen una idea clara del que o poden ser eines adequades per promoure i implementar la pràctica reflexiva. En aquest sentit, considerem que el lector o lectora que desitgi aprofundir en els conceptes i les pràctiques de la metodologia subjacent a la pràctica reflexiva haurà d ‘acompanyar aquest viatge teòric amb la lectura de documents que trobarà en algunes de les adreces web que assenyalem a continuació.

Aquesta web recull el treball conjunt entre diversos països europeus realitzat en el si del Projecte Comenius 2.1. “Aprendre en i a través de la pràctica: Professionalització dels futurs professors europeus mitjançant l’aprenentatge reflexiu”, subvencionat per la Unió Europea (2003-2005) i en què van participar les següents entitats: IVLOS (Universitat d’Utrecht) com a institució coordinadora, ICE Universitat Autònoma de Barcelona, ​​Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, Institut de formació d’Hamburg (Alemanya), Institut de Formació de Trondheim (Noruega).

El web presenta les bases epistemològiques així com una proposta d’aplicació pràctica d’una línia d’actuació per a la formació inicial i contínua del professorat basada en la relació dialèctica entre pràctica i teoria, en el treball amb les experiències i teories implícites dels i les estudiants (en el cas de la formació inicial) i dels i les professores (en el cas de la formació contínua), en la construcció social del coneixement i en la reflexió per a, en i sobre la pràctica docent.

En aquesta web es pot trobar una visió sistemàtica del que és la pràctica reflexiva aplicada a la formació permanent del professorat. A més, el lector o lectora hi trobarà un bon nombre de referències teòriques i pràctiques per tenir una idea completa de la metodologia formativa basada en l’aprenentatge reflexiu. El treball que es presenta aquí conforma una primera contextualització i adaptació dels supòsits del Projecte Comenius esmentat més amunt. També és interessant la col·lecció d’instruments per ajudar a reflexionar i seguir un itinerari personalitzat del progrés de desenvolupament professional.

Aplicació pràctica d’un aspecte important de la formació basada en la pràctica reflexiva: el portafolis docent.

  • Guia per a l’elaboració d’un portafoli reflexiu del professor/a d’ E/LE (Espanyol com a llengua estrangera): http://prpele.wordpress.com/

Guia molt útil per a la implementació de portafolis docents reflexius per al professorat de llengües estrangeres, si bé pot aplicar-se a altres àrees professionals

El document, elaborat per l’European Center for Modern Languages​​, amb seu a Graz (Àustria), és una bona guia per a la implementació de portafolis docents reflexius en l’àrea de llengua, si bé pot aplicar-se a altres àrees professionals.